Contactgegevens:
Stichting ’t Zwin
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel nr. 17116737 te Eindhoven
Algemeen Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website Contact: Rob Wagemakers via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Privacystatement

Privacywetgeving
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Deze wet regelt een aspect van het recht op privacy, namelijk de bescherming van persoonsgegevens. De AVG schrijft voor dat elke stichting of vereniging van een persoon uitdrukkelijk toestemming moet hebben om persoonsgegevens van hem te verzamelen, verwerken en gebruiken. De betrokkene kan deze toestemming op elk moment intrekken en dan moet de verantwoordelijke deze gegevens meteen wissen of vernietigen, of zo aanpassen dat deze niet meer naar deze persoon zijn te herleiden.

Stichting ’t Zwin is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Stichting ’t Zwin
Ingeschreven bij Kamer van Koophandel nr. 17116737 te Eindhoven
Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: t-zwin.nl

Omgang Persoonsgegevens
Stichting ’t Zwin is een stichting en kent dus geen leden, maar een doelgroep, c.q. een achterban. Tot de doelgroep c.q. achterban behoren alle bewoners van de wijk ’t Zwin. Om de vertegenwoordigers van deze doelgroepen te informeren of uit te nodigen voor overleg maken we gebruik van een nieuwsbrief ’t Zwin welke huis-aan-huis wordt bezorgd en van deze website. Ook hebben we informatie over de bestuursleden. Voor meer direct overleg is van een aantal vrijwilligers ook de telefoonnummers bekend om snel met hen in contact te komen wanneer van toepassing.
Doel van persoonsgegevens
Stichting ’t Zwin verwerkt en onderhoudt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Bestuursleden uitnodigen voor overleg
• Verzenden van notulen van vergaderingen
• Telefoonnummers van de vrijwilligers
Bewaartermijn van persoonsgegevens
Stichting ’t Zwin bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. Vrijwilligers die stoppen met hun vrijwilligersactiviteiten worden uit het bestand verwijderd.
Delen van persoonsgegevens met derden
Stichting ’t Zwin verstrekt geen informatie gegevens aan derden anders dan noodzakelijk voor het functioneren van de stichting.
Foto’s website
In aanvulling op bovenstaande bestaat de mogelijkheid dat er foto’s, gemaakt tijdens buurtactiviteiten, op de website gezet kunnen worden.
Cookies of vergelijkbare technieken
Stichting ’t Zwin gebruikt geen cookies op de website om informatie te vergaren van bezoekers.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door stichting ’t Zwin en hebt u het recht op gegevens overdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of hebt u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Wij nemen dan contact met u op om aan uw verzoek gehoor te geven.

Stichting ’t Zwin wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link. https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Het beveiligen van persoonsgegevens
Stichting ’t Zwin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan op met ons via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Wijzigingen in de pricavyverklaring
De laatste versie van dit statement staat te allen tijde op de website.